top of page

I N   M E M O R I A M   A D D Y   D E   K R OM  -  V A N   L E I J S E N 

In de nacht van maandag 11 september 2017, overleed Addy op 74 -jarige leeftijd. Plotseling en zeker onverwacht kwam er een einde aan haar aardse bestaan, waarmee Addy op zo verschillende wijzen verbonden was. Actief en betrokken als zij was bij  velerlei activiteiten, trok zij mensen aan en met haar immer liefdevolle uitstraling smeedde zij  banden voor het leven. Addy was oprecht in de ander geïnteresseerd en stak de helpende hand uit naar ieder die dat nodig had.  Addy was waarlijk “Eindeloos, grenzeloos Liefdevol aanwezig…”.

Wij gedenken in Addy een bewonderenswaardige vrouw, puur, plichtsgetrouw,  zonder opsmuk,  met grote toewijding aan haar gezin en rotsvast in haar geloof.

 Dat kwam o.m. tot uiting door de bijna 30 jaar, waarin zij als alt bij Hortus Musicus Religiosus, vrijwel elke zondagsdienst haar diepe gelovigheid met haar heldere altstem kon uitzingen. Daarnaast was Addy  jarenlang actief als coördinator en lid van de Lieve Vrouwe Cantorij, waar zij zowel de alt- als  de sopraanpartij voor haar rekening nam. De Cantorij dankt een deel van het repertoire aan Addy’s voorkeur en inspiratie, die zij in Taizé – liederen vond.

Op Zaterdag 16 september namen beide koren afscheid van Addy tijdens een plechtige, gezamenlijke dienst in de haar zo geliefde omgeving van de Gertrudiskerk. Juist nu, bij haar afscheid,  bleek haar kracht als bruggenbouwster, door de vele vrienden en belangstellenden die de kerk tot de laatste plaats vulden.

Wij zullen Addy’s opmerkelijke gaven als voorbeeld nemen en in dankbare herinnering bewaren.

I N    M E M O R I A M    A D R I A A N    V A N    R O O D E

Op maandag 30 januari j.l., daags na zijn 79e verjaardag, overleed Adriaan van Roode, een man die in onze vereniging en daarbuiten zo’n  markante plaats heeft ingenomen. De vele activiteiten die hij in Bergen op Zoom, de geboorteplaats van zijn vrouw Gertrude, sinds zijn pensionering in de afgelopen 15 jaar heeft ondernomen, sluiten aan bij alles wat hij, samen met haar tot 2001, “boven de rivieren”, al had gedaan.   

Het echtpaar van Roode woonde nog maar korte tijd in Bergen op Zoom en ik herinner me het moment dat Adriaan zich in 2002 als koorlid aanmeldde met daarbij de vraag of hij zingend iets voor HMR kon betekenen. Eén van de eerste dingen waarnaar hij vroeg was of ik me nog kon herinneren dat HMR bij hun huwelijksviering in de Lourdeskerk gezongen had. We zouden de Kleine Orgelmesse van Haydn gezongen hebben; in die tijd zongen we vaak “elders”, en genoemde mis behoorde en behoort nog steeds tot het standaardrepertoire. Ik kon daarom ook niet volmondig “ja” op die vraag antwoorden. Maar voor HMR bleek hij een bijzondere aanwinst. Eerstens als 

mens zoals hij was, warm, hartelijk en belangstellend. Bovendien een safe tenor met een bijzondere vaardigheid in het zingen van gregoriaans en met grote kennis van deze meest specifieke liturgische muziek. Maar ook breder: ik zie hem nòg zingend staan “stralen” tijdens de uitvoering van een Coronation-Anthem van Händel tijdens het Kerstconcert 2002.

 

Al staat de huwelijksviering van Adriaan en Gertrude me niet meer helder voor de geest, de erop volgende jaren des te meer. Zo was Adriaan van 2004 tot 2013 een gewaardeerd lid van het Algemeen Bestuur van HMR. In 2005, bij de herdenking van het 500e sterfjaar van de componist Jacob Obrecht, was hij de motor achter een tentoonstelling in het Markiezenhof rondom de beroemde stadgenoot. Hij was vanaf de jaren daarna een kritisch mede-samensteller van de adventsviering Lessons and Carols. Hij droeg binnen HMR zorg voor tekst- en programmaboekjes voor reguliere en bijzondere vieringen en concerten. Als neerlandicus en door zijn brede kennis van talen, grammatica, liturgie en gregoriaans in combinatie met zijn perfectionistische instelling, was hij altijd een zeer betrouwbare bron en vraagbaak binnen HMR.

Alles moest bij een purist als Adriaan niet alleen tekstueel altijd kloppen, maar ook muzikaal-liturgisch. Hij was tot op het laatst veelvuldig inzetbaar als zanger bij en coördinator van de cantor-diensten die in de Gertrudiskerk en de tehuizen plaatsvinden. 

Zijn verdiensten voor het parochiewerk in den breedte was daarnaast heel divers: Adriaan maakte in de loop van de tijd een aantal jaren deel uit van de voormalige PKC, de Contactgroep, de Commissie Beheer Gertrudiskerk, het Liturgisch Beraad en tot op het laatst van de redactie van inZOOMen. Met uiterste precisie werden door Adriaan de teksten van de ingebrachte artikelen geredigeerd. Ook was hij, samen met Gertrude, de laatste jaren acoliet bij uitvaarten die in de Gertrudiskerk plaatsvonden.

Ook de afscheidsviering op 4 februari in de Gertrudiskerk heeft Adriaan in de weken voor zijn overlijden geredigeerd en zijn wensen in het bijzonder aan Gertrude en zoon Steven kenbaar gemaakt. HMR heeft van harte daaraan gevolg gegeven, dankbaar voor wie hij was en om wat hij voor de kerk en de muziek heeft betekend. We zullen hem node missen en wensen Gertrude, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

 

[Dit is een verkorte versie van de rede die Hans Smout  heeft uitgesproken op 4 februari jl. in de aula van het crematorium.]   

bottom of page